Дневен ред на заседание на общински съвет 26.04.2012

изх.№ 44/25.04.2012 година 

            На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на 26.04.2012 година /четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Своге се свиква извънредно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Предложение относно отдаване под наем на земеделски имоти.   

              ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                  

 /СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/