Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е         

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

 

Изх. №  94 – Д – 54

Дата    24.04.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед № 543 от 24.04.2012г. на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за изработване проект за ЧИ на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 23, село ВЛАДО ТРИЧКОВ, за разделяне на УПИ № Х-296 на два нови УПИ № Х-296 и ХХХІІ-296, като със същата заповед е ДОПУСНАТО да се възложи от заинтересованите лица изработването на проект за исканото изменение–План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 23, село ВЛАДО ТРИЧКОВ, за разделяне на УПИ № Х-296 на два нови УПИ № Х-296 и ХХХІІ-296, с определен начин и характер на застрояване.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Териториално селищно устройство” при Община Своге всеки работен ден от седмицата.

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ /п/ не се чете

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал: /п/ не се чете

Десислава Димитрова

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

 

Д.Петкова/