Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 2059            

Изх № 94-Гр-530

24.04.2012г.   

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е   

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 544  от 24.04.2012г. на Кмета на Община Своге е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ  и  издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за допускане и за възлагане изработване на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план   (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ) за земеделски имот – „нива, VII-ма категория” – ПИ№ 006014 по КВС за землището на с. ЗАВИДОВЦИ, местн.„Бальовица”, с площ от 1397кв.м, с цел промяна предназначението на земеделска земя, с определен свободен начин на застрояване на жилищна сграда.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ, /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал: /п/

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА

ЗА ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

 

Изготвил: /п/

Г. ТОДОРОВА