Дневен ред на заседание на общински съвет 07.05.2012

изх.№ 49/04.05.2012 година

 

             На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на 07.05.2012 година /понеделник/ от 08.45 часа в Заседателната зала на Община Своге се свиква извънредно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1. Предложение относно отдаване под наем на земеделски имоти.   

              ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                 

 /ХРИСТО  ЙОВОВ/