Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е   

О Б Л А С Т  С О Ф И Я   

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 2059         

Изх № 26-00-201

08.05.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е   

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 621 от  08.05.2012г. на Кмета на Община Своге  е одобрено  задание по чл.125 от ЗУТ  и   издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за допускане, за възлагане от заинтересованият собственик  изработване на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на  урегулиран поземлен имот (УПИ)№ ХХ2258  от кв. 139 на гр. Своге, съдържащо се в преотреждане на същия  “За жилищно застрояване и шивашко ателие”, с определен начин за основно свободно застрояване с малка височина (до 10м.), плътност на застрояване  (Пз) до 60%, интензивност на застрояване (Кинт) до 1,2% и минимално озеленена площ – 40%.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ,   /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

Д.Димитрова,    /п/

За ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

 

Изготвил: /п/

Б.Благоева