Обявление

ОБЩИНА СВОГЕСОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

 

Изх №94-М-90

Дата 09.05.2012год.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 633/09.05.2012год. на Кмета на Община Своге, е: одобрено задание, допуснато изменение и е разрешено на заинтересованата страна да възложи изработване на Проект за ЧИ на ПУП – План за регулация и застрояване/ПРЗ/ на УПИ VІІ, кв.20 по ПУП на село Реброво, Софийска област, със запазване на устройствена зона Жм, за определяне начина и характера на застрояване.

Справки и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге.

 

  инж.Жоро Цветков:    (П)

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

М. Янакиева

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

Георги Георгиев