Дневен ред на заседание на общински съвет 18.05.2012 г.

изх.№ 51/11.05.2012 година

 

            На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 18.05.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“  се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Предложение относно закриване на ОУ” Св. Климент Охридски” – с. Томпсън.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно приемане на програма за оптимизация на училищната мрежа.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно изменение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услугите в Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 

 1. Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 год.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 

 1. Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 год.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 

 1. Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 год. и предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 

 1. Предложение относно освобождаване на управителя на „СПОРТИСТ – СКАЛА“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 

 1. Предложение относно кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013 – Втора покана.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 

 1. Предложение относно съгласуване на задание за частично изменение (ЧИ) на одобрен подробен устройствен план (ПУП) – изменение Плана за регулация за улица с ОК  16-314-19, съдържащ се в премахване на същата и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на урегулиран поземлен имот (УПИ) №№ I-315, II-314 и Х-310 и обособяване на нови УПИ №№ III-312, IV-311, V-310 и XVII-310 от кв. 10 на с. Искрец.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно допълнение към решение №54/17.02.2012 година относно промяна на списъка на служителите от общината, които имат право на транспортни разходи през 2012 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 

 1. Предложение относно Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Своге и неговите комисии за периода от месец ноември 2011 г. до месец май 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Светлозар Вешков – Председател ОбС

 

 1.  Питания

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                  

 /СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/