Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

№26-00-45/14.05.2012год.

 

 

Община Своге съобщава на гражданите и пряко заинтересованите лица, че че във вестник “Държавен вестник”/неофициален раздел/, бр.№36/11.05.2012год., стр. 100, е публикувана обява за обнародване на Решение №117 от протокол №12 от 20.04.2012год. на Общинският съвет – Своге, който на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, е одобрил Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, с цел промяна предназначението на земеделски земи за строителство на “Малка водноелектрическа централа”/МВЕЦ”Реброво”/, засягащо поземлени имоти с №015018, 015017,060003 и 060004 собственост на “ЕНЕРДЖИ Б”ЕООД и ПИ №000183 – водно течение/река Искър”/ собственост на МОСВ-Държавата, попадащи в м.”Лаката” от КВС на село Реброво, Софийска област

Проекта се намира в сградата на общинска администрация Своге, отдел “УРТ”. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет –Своге, до Административeн съд – София.

 

 

 инж.Жоро Цветков: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

Миглена Янакиева-Белчева

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

Георги Георгиев