Дневен ред за заседание на Общински съвет 14.06.2012

изх.№ 58/07.06.2012 година               На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 14.06.2012 година /четвъртък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ

Виж повече

Заповед

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (Обн. ДВ, бр.65 от  31.07.1996г.;

Виж повече

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ №26-00-121/23.05.2012год.   Община Своге съобщава на гражданите и пряко заинтересовани лица, че във вестник “Държавен вестник”/неофициален раздел/, бр.№39/22.05.2012год., стр. 159, e публикувано съобщение на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ

Виж повече

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ №26-00-45/14.05.2012год.     Община Своге съобщава на гражданите и пряко заинтересованите лица, че че във вестник “Държавен вестник”/неофициален раздел/, бр.№36/11.05.2012год., стр. 100, е публикувана обява за обнародване на Решение №117

Виж повече